KİŞİSEL VERİ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

NET CİVATA VE VİDA SAN. A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME BEYANI

NET Cıvata ve Vida San. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sebeple işbu beyan, ilgili kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu beyan 25.04.2019 tarihlidir. Beyan’ın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Beyan’ın yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenecektir. Beyan Şirketimizin internet sitesinde (http://www.netcivata.com) yayımlanır ve ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Kişisel verilerinizi kim işleyecektir?
Biz veri sorumlusu sıfatıyla NET Cıvata ve Vida San. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle birlikte Şirketimiz kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz.

Hangi kişisel verileriniz ne amaçla işlenecektir ve kimlere aktarılacaktır?
Şirketimizi ziyaret edebilmeniz, ziyaretinizle ilgili güvenlik ve meşru menfaatlerin korunabilmesi, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti amaçlarıyla EK-1’de yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hangi yöntemlerle toplanacaktır?
Kişisel verileriniz; şirketimiz iştiraklerimiz ve iş ortaklarımız, satış geliştirme ve operasyon departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezlerimiz, internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız, ile sair her türlü kanallar aracılığıyla, onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizi toplamanın hukuki sebebi nedir?
1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve Yönetmeliği; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri, Türk Medeni Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve sair mevzuat gereği kişisel verileriniz tarafımızca işlenmektedir.

İşbu bilgilendirme formu, şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Kişisel verileriniz ne kadar süreyle veri kayıt sistemimizde işlenecektir?
Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

İşlenen kişisel verileriniz kimlere, hangi amaçla aktarılabilecektir.
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilecektir.
  • (i) Şirketimizin iş ortaklarına,
  • (ii) Şirketimizin tedarikçilerine,
  • (iii) Şirketimizin bağlı şirketlerine,
  • (iv) Şirketimizin hissedarlarına,
  • (v) Şirketimizin şirket yetkililerine,
  • (vi) Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
  • (vii) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine